Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Laatst bijgewerkt op 19 september 2022.

Door sommige van onze diensten te gebruiken, een contract met ons aan te gaan en/of akkoord te gaan met onze voorwaarden, gaat u ermee akkoord zonder voorbehoud gebonden te zijn aan dit Privacybeleid.

Inleiding

Als klant of bezoeker van onze website willen wij u informeren, uw rechten respecteren en u in staat stellen te controleren wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, in overeenstemming met de GDPR2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “GDPR”).

Het doel van dit privacybeleid (hierna het “privacybeleid”, of het “beleid”) is derhalve alle betrokken natuurlijke personen (hierna “u” of “uw/onze” genoemd) te informeren over de wijze waarop NVT-net (hierna “wij” of “onze/onze” genoemd) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van zijn activiteiten en over de middelen waarover de betrokken natuurlijke persoon beschikt om dat gebruik te controleren.

1. Toepassingsgebied van dit privacybeleid

Het begrip persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens” of “gegevens” genoemd) verwijst naar alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die persoon.

Voor alle duidelijkheid: dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze omgang met natuurlijke personen.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is NVT-net, met maatschappelijke zetel te Place Cockerill 3, 4000 Liège – België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BTW (BE) 0457.780.513) en bereikbaar per e-mail info@nvt-net.info of per telefoon op +32 02 211.79.67.

3. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de persoonsgegevens die wij, als verantwoordelijke voor de verwerking, verwerken in het kader van onze dienstverlening aan bezoekers van onze website www.nvt-net.info (hierna: de “Site”).

4. Wat bedoelen we met “verwerking van persoonsgegevens”?

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan wij elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, namelijk:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres, de naam van de in uw browser opgeslagen cookies en de beveiligingsinformatie van uw gebruikersaccount (maar wij kennen uw beveiligde wachtwoord niet).

Onder “verwerking” verstaan wij het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van deze gegevens, voornamelijk voor het beantwoorden van vragen die u stelt via het contactformulier of bij inschrijving als lid en deelname aan evenementen van de vzw.

5. Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

5.1. De persoonsgegevens die u met ons deelt

Wij verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van onze activiteiten, als gevolg van het gebruik van of inschrijving op onze Diensten, het plaatsen van een bestelling, het inschrijven op een nieuwsbrief, het versturen van een contactformulier, het aanmaken van een gebruikersaccount of gewoon vrijwillig. Dit kan telefonisch, schriftelijk per post of elektronisch (bijvoorbeeld wanneer u ons een brief of een e-mail stuurt).

5.2. Persoonlijke gegevens van niet-klanten

Via verschillende kanalen, bv. wedstrijden, promoties/acties, onze website of sociale netwerken, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen over personen die (nog) geen klant zijn om hen het meest relevante aanbod van onze Diensten aan te bieden. In dit verband garanderen wij uw recht op informatie en leggen wij dit – voor zover van toepassing – met uw eventueel wettelijk vereiste toestemming contractueel op aan derden die in dit kader uw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.

6. Voor welke doeleinden gebruiken wij deze Persoonsgegevens?

6.1. Evenredige verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. In elk geval verwerken wij alleen de gegevens die nodig zijn om het beoogde doel van de verwerking te bereiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld Persoonsgegevens wanneer dat nodig is:

 • in verband met de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten waaraan wij onderworpen zijn; en/of
 • om onze legitieme belangen te verdedigen, in welk geval wij deze belangen altijd zullen afwegen tegen uw privacy, met name als u minderjarig bent.

Indien de verwerking van uw Persoonsgegevens niet essentieel is voor één van deze drie doeleinden, zullen wij altijd uw toestemming vragen om deze gegevens te verwerken.

6.2. Onze verwerkingsactiviteiten

Meer in het bijzonder verzamelen wij Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering van onderzoek, statistieken, onderhoud en voortdurende verbetering van onze producten, diensten, website, alsmede personalisering, aanmaak van gebruikersprofielen, optimalisering van algemene, commerciële en marketingstrategieën, waaronder het aanmaken en beheren van gebruikersaccounts, loyaliteitsprogramma’s, gerichte promoties, en andere;
 • navigatie, gebruiksvriendelijkheid en optimalisering van de website, de functionaliteit ervan en de gebruikersruimte;
 • prospectie (direct marketing), zoals het versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie, uitnodigingen, op gerichte en/of niet-gerichte wijze, via elektronische middelen, sms, sociale netwerken en/of post, zowel over aanbiedingen, promoties en/of activiteiten van de onderneming, met uw toestemming en/of in het legitieme belang van de onderneming om haar diensten bij haar klanten te promoten;
 • om onze producten, diensten, website en andere toepassingen te beveiligen;
 • naleving van alle wetgeving die op ons bedrijf van toepassing is;

7. Hoe beschermen wij uw persoonlijke informatie?

7.1. Onze technische en organisatorische maatregelen

Wij stellen alles in het werk om uw Persoonsgegevens en uw privacy te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onbevoegde toegang of andere ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens.

Onze medewerkers zijn opgeleid om goed om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Daarnaast passen wij diverse technische maatregelen toe om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang en gebruik, verlies of diefstal, zoals: wachtwoordbeveiliging, software voor harddiskcodering, firewalls, antivirussoftware, inbraak- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze medewerkers.

In het geval van een datalek met negatieve gevolgen voor uw Persoonsgegevens, wordt u als onze klant persoonlijk op de hoogte gebracht in de door de wet voorgeschreven omstandigheden.

De software voor gegevensbeheer en -opslag wordt voortdurend bijgewerkt.

Het aantal NVT-net-medewerkers met toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben alleen toegang tot uw Persoonlijke Informatie voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

7.2. Waar uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op computerservers op ons hoofdkantoor en op de hosting van de NVT-net-website, in België.

8. Op welke rechtsgrondslag verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld met uw toestemming en voor de uitvoering van de contractuele relatie die wij met u hebben, of, in voorkomend geval, op basis van de toestemming van een persoon die een of meer formulieren op de Site heeft ingevuld.

Wanneer de genoemde verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, is deze gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van NVT-net als professionele organisatie, met name die van het informeren en controleren van uw dossiers, het beheren en voorkomen van fraude, het waarborgen van de efficiëntie in de uitvoering van onze contracten, het verlenen van onze diensten en het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het identificeren van de middelen waarmee wij de diensten aan onze klanten kunnen verbeteren, het beschermen van onze commerciële, financiële en economische belangen.

9. Verkopen wij uw gegevens aan derden of geven wij uw gegevens door?

9.1. Doorgifte van gegevens

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan derden. Wij geven ze ook niet door aan derden, behalve als:

 • het noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de NVT-net-diensten. Wij kunnen bepaalde Persoonsgegevens doorgeven aan derden die de gegevens namens NVT-net verwerken (zoals een databasebeheerder, een reclamebureau of een andere dienstverlener), aan partijen die betrokken zijn bij uw contract (zoals leveranciers, onderaannemers bij de uitvoering van de Diensten), enz.
  Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven voor het bereiken van het doel of de doelen die door NVT-net zijn aangegeven. Deze gegevens worden vervolgens uitsluitend aan derden doorgegeven voor de uitvoering van de hun door NVT-net gedelegeerde opdracht.
 • er een wettelijke verplichting bestaat, met name wat betreft de bestrijding van het witwassen van geld.
 • er een gerechtvaardigd belang is voor NVT-net of de betrokken derde.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren en u wordt altijd in alle openheid geïnformeerd (behalve in het geval van wettelijke uitzonderingen). Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven aan partners, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waarmee wij samenwerken in het kader van een specifieke actie.

9.2. Internationale verwerking van uw Persoonsgegevens

Voor zover en indien Persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er door middel van contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau krijgen, dat vergelijkbaar is met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten overeenkomstig de Europese regelgeving.

10. Veiligheidsmaatregelen in geval van onderaanneming

Wanneer gegevens namens ons moeten worden verwerkt, maakt NVT-net alleen gebruik van onderaannemers die voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van dit beleid en de bescherming van uw rechten waarborgt.

11. Hoe bepaalt u welke Persoonsgegevens wij mogen gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en hoe?

11.1. NVT-net-privacy-instellingen

U hebt de mogelijkheid om de privacy-instellingen van uw Persoonsgegevens te bepalen door contact met ons op te nemen of via uw persoonlijke gebruikersaccount die beschikbaar is op onze Site.

Indien u technisch gezien de mogelijkheid heeft om te bepalen voor welke doeleinden wij uw gegevens mogen verzamelen en verwerken, willen wij, om misverstanden te voorkomen, aangeven dat deze beperking niettemin moet worden beoordeeld in het licht van onze wettelijke verplichtingen en de noodzaak om NVT-net-diensten te verrichten.

11.2. Uitschrijven op marketingcommunicatie

Indien u geen enkele vorm van commerciële communicatie (meer) wenst te ontvangen, heeft u het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens door NVT-net voor direct marketing doeleinden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen:

 • Hetzij online, via uw gebruikersaccount, hetzij onderaan de u toegestuurde commerciële berichten, door te klikken op de link “uitschrijven” en/of door uw “voorkeuren” te wijzigen;
 • Of per e-mail naar het adres info@nvt-net.info

Opmerking: het feit dat u dergelijke berichten niet langer van ons wenst te ontvangen, doet geen afbreuk aan ons recht om elektronisch contact met u op te nemen in het kader van de verlening van de diensten of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

12. Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij mogen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel van de oorspronkelijke verzameling te bereiken. De bewaartermijn kan dus verschillen naar gelang van het doel:

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht uw factuurgegevens maximaal 7 jaar te bewaren;
 • Wettelijke noodzaak: om bepaalde gegevens (waaronder uw contract, facturen en correspondentie over klachten daarover) te bewaren als bewijs bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van de NVT-net-diensten.

De toegang tot deze gearchiveerde gegevens is echter zeer beperkt.

Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijnen worden de Persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

13. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u die uitoefenen?

13.1. Overzicht van uw privacyrechten

A) Uw recht op toegang

U hebt het recht om ons te allen tijde te vragen of wij uw Persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij ze verwerken, om de gegevens in te zien en nadere informatie te ontvangen over:

 • de doeleinden waarvoor wij ze verwerken
 • de relevante categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers (met inbegrip van ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van de bewaartermijn;
 • het bestaan van uw privacyrechten;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • de informatie die wij hebben over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens van een derde verkrijgen; en
 • het bestaan van automatische besluitvorming.

U hebt ook het recht om gratis een kopie van de verwerkte gegevens te krijgen, in een begrijpelijke vorm.

B) Uw recht op correctie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, onjuiste, ontoereikende of verouderde Persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren, hetzij online via uw gebruikersaccount door zelf de nodige wijzigingen aan te brengen, hetzij door rechtstreeks contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres info@nvt-net.info.

Om uw gegevens actueel te houden, vragen wij u in ieder geval ons op de hoogte te stellen van wijzigingen, zoals verhuizing, wijziging van uw e-mailadres of wijziging van uw identiteitskaart.

C) Uw recht om gegevens te wissen (het “recht om vergeten te worden”)

U hebt in de volgende gevallen het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen/verwijderen:

 • uw Persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins door NVT-net zijn verwerkt;
 • u uw toestemming voor de verwerking hebt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking door NVT-net bestaat;
 • u op geldige wijze uw recht op bezwaar heeft uitgeoefend en er geen andere rechtsgrondslag voor verwerking door de NVT-net prevaleert;
 • uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw Persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Houd er rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde Persoonsgegevens kunnen wissen, bijvoorbeeld wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zullen u hierover meer informatie verstrekken in ons antwoord op uw verzoek.

D) Uw recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te laten beperken als een van de volgende zaken van toepassing is:

 • u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist: het gebruik ervan wordt dan beperkt gedurende een periode die NVT-net in staat stelt de juistheid van de Gegevens te controleren;
 • de verwerking van uw gegevens onwettig is: in plaats van te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan;
 • NVT-net heeft uw gegevens niet langer nodig voor de oorspronkelijke doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen: in plaats van de verwijdering van de gegevens te vragen, wordt het gebruik ervan beperkt tot de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • zolang er geen besluit is genomen over de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, verzoekt u om beperking van het gebruik van uw Persoonsgegevens.

E) Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw Persoonsgegevens “op te vragen”, bijvoorbeeld om gemakkelijker naar een andere dienstverlener te kunnen overstappen. Dit is alleen mogelijk voor Persoonsgegevens die u zelf aan NVT-net hebt verstrekt, op basis van een machtiging of de aan NVT-net toevertrouwde Dienst. In alle andere gevallen kunt u zich dus niet op dit recht beroepen (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting).

Dit recht heeft twee aspecten:

 • u NVT-net kunt vragen de relevante persoonsgegevens terug te halen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat; en
 • kunt u NVT-net verzoeken de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. In dit verband bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u voor de overdracht opgeeft. NVT-net heeft het recht uw verzoek te weigeren indien de overdracht technisch onmogelijk is.

F) Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens

U heeft op grond van uw bijzondere situatie het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer de verwerking in het gerechtvaardigd belang van NVT-net of in het algemeen belang is. NVT-net zal de verwerking van uw Persoonsgegevens opschorten, tenzij NVT-net kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan die van u of indien de verwerking van de Persoonsgegevens verband houdt met de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bijvoorbeeld het instellen van een rechtsvordering bij een rechtbank).

G) Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen die aan de intrekking voorafgingen.

13.2. In de praktijk

A) Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

U kunt ons een e-mail sturen naar het adres info@nvt-net.info. Om uw recht op toegang uit te oefenen en onrechtmatige publicatie van uw Persoonsgegevens te voorkomen, moeten wij uw identiteit verifiëren. In geval van twijfel of onjuistheid zullen wij u eerst om aanvullende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).

B) Zijn er kosten aan verbonden?

U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond of overdreven is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In dat geval hebben wij het recht en de keuze om – in overeenstemming met de privacywetgeving – (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (rekening houdend met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of mededeling te verstrekken en de kosten om de gevraagde actie te ondernemen), of (ii) te weigeren aan uw verzoek te voldoen.

C) In welk formaat krijg ik een antwoord?

Indien u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij in uw verzoek anders is bepaald. In ieder geval krijgt u van ons een beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk antwoord.

D) Wanneer krijg ik een antwoord?

Wij zullen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Als de termijn wordt verlengd, stellen wij u daarvan binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

E) Wat kan ik doen als NVT-net niet op mijn verzoek reageert?

Wij zullen u in ons antwoord altijd informeren over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en een beroep te doen op de rechter.

F) Stel NVT-net vragen

Voor meer informatie over dit Privacybeleid of voor eventuele klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@nvt-net.info of per telefoon op +32 02 211.79.67.

15. Blijf op de hoogte van veranderingen.

NVT-net kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten van NVT-net.

In dergelijke gevallen zullen wij u spontaan op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid en/of (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

16. Toezichthoudende autoriteit.

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbescherminsautoriteit.be.